ประชุมเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและขยายแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510

ประชุมเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและขยายแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510
    นายสมบูรณ์  เทียนธรรมชาติ  ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ เปิดเผยว่า สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด และบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3510 โดยเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
    ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สำนักสำรวจและออกแบบได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามประกาศกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบภาพรวมโครงการ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและขยายแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา ห้องเวลาดี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag