สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน” 
    นายประสพชัย  พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน” ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชน ตลอดจนสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปยังผู้บริโภคถึงบริเวณที่พักอาศัย โดยนำสินค้าเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย เพื่อจำหน่ายสินค้าในกลุ่มตลาดต้องชม รวมถึงจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งการดำเนินกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตามประกาศ/คำสั่งจังหวัด:ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
    กรมการค้าภายใน ได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-25 ตุลาคม 2564 โดยในจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรม รวม 20 จุด ตามรายละเอียดดังนี้
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf08102564_0001.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag