มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน) เป็นบริการทางวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะในหน้าที่การงาน ผู้เรียนจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชานั้น ๆ สามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    ในปี 2564 โครงการสัมฤทธิบัตรเปิดรับสมัคร 4 รุ่น (4 ครั้ง) โดยนำชุดวิชาจาก 11 สาขาวิชามาเปิดให้เลือกเรียน 1-3 ชุดวิชา จาก 250 ชุดวิชา ขณะนี้กำลังรับสมัคร รุ่นที่ 114 และรุ่นที่ 115 ดังนี้
    รุ่นที่ 114 รับสมัครวันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 เรียน เมษายน - กรกฎาคม 2564 สอบวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2564
    รุ่นที่ 115 รับสมัครวันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2564 เรียน กรกฎาคม -ตุลาคม 2564 สอบ วันที่ 6 และ 7 พฤศจิกายน 2564
    รุ่นที่ 116 รับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2564 เรียน ตุลาคม 2564-มกราคม 2565 สอบวันที่ 29 และ 30 มกราคม 2565
    รุ่นที่ 117 รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2564 เรียน มกราคม -เมษายน 2565 สอบวันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม 2565
    ผู้สนใจสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-7213 หรือเว็บไซต์ www.stou.ac.th เลือก หลักสูตร/สัมฤทธิบัตร
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar