จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลผู้ประกอบการลานเททะลายปาล์มน้ำมัน

จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลผู้ประกอบการลานเททะลายปาล์มน้ำมัน
    นายอังกูร  ศีลาเทวากูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม มีมติให้เร่งดำเนินการตามกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมอบกรมการค้าภายใน หารือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อนำพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้เป็นแนวทางกำหนดมาตรการในการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน เพื่อเร่งรัดให้มาตรฐานคุณภาพทะลายปาล์มน้ำมันและลานเทเป็นมาตรฐานบังคับ 
    จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
    1.ให้ลานเทปาล์มน้ำมันที่เป็นบุคคลธรรมดาทุกรายจดทะเบียนพาณิชยกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.ให้มีการแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายทุกร้อยละของอัตราน้ำมันที่ซื้อขายโดยให้เริ่มแสดงราคารับซื้อตั้งแต่อัตราน้ำมันที่ร้อยละ 18 ขึ้นไป และห้ามมิให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มร่วง โดยแสดงไว้ ณ บริเวณหน้าสถานที่รับซื้อและจุดรับซื้อ โดยราคาและอัตราที่แสดงไว้ต้องเป็นราคาและอัตราเดียวกัน และให้แสดงราคาต่อหน่วยเป็นกิโลกรัมและต้องรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ และห้ามมิให้คิดค่าชั่งน้ำหนักผลปาล์มน้ำมันที่รับซื้อ
    3.แจ้งปริมาณการรับซื้อผลปาล์ม ราคารับซื้อผลปาล์มเฉลี่ยรายวัน ปริมาณการจำหน่ายและรายละเอียดการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บผลปาล์มตามแบบการแจ้ง ณ วันสิ้นเดือน เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail:Ratburi@dit.go.th
    4.เครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายต้องได้รับรองจากกรมการค้าภายใน ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    5.เข้มงวดในการกำกับดูแล ป้องปราม และปราบปรามในกรณีมีผู้ลักลอบจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 รวมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทราบเกี่ยวกับการเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี จากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag