ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565
    ดร.สายลม วงศาสุลักษณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565  ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ ป้องกัน และดูแลรักษา ตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัวและสังคม 
    ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิฯ ในการเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประกอบด้วยรางวัลฯ บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น กรุณาส่งผลงานพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตามเกณฑ์ที่แนบมาด้วยแล้ว 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag