สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศ กจร.จังหวัดราชบุรีและประกาศสำนักงาน กจร.ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศ กจร.จังหวัดราชบุรีและประกาศสำนักงาน กจร.ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 
    นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 สิ้นสุดผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จึงส่งผลให้ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดราชบุรี ในการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง สิ้นผลใช้บังคับไปพร้อมกันด้วย แต่ขณะนี้ในพื้นที่หลายจังหวัดมีสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้กระจายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี จึงออกประกาศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้ามาในท้องที่จังหวัดราชบุรี จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้ง และจังหวัดต่าง ๆ ได้ออกประกาศ กจร.และประกาศสำนักงาน กจร.เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
    จังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศ กจร. ประกาศสำนักงาน กจร.และประกาศจังหวัดราชบุรี ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ต้องการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง สามารถขอรับเอกสารแสดงแหล่งที่มา เพื่อประกอบคำขอรับหนังสืออนุญาตขนย้าย ได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอในท้องที่แหล่งที่มาต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ติดตามประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี https://ratchaburi.moc.go.th/?PV=70 หัวข้อข่าวประกาศ >ประกาศจังหวัด
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อพันธุ์มัน.pdf |
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสใบด่า.pdf |
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag