คาดการณ์ปริมาณขยะอาหาร ในอาเซียน 2564

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP) เผยแพร่ดัชนีขยะอาหาร ประจำปี 2564 (Food Waste Index Report 2021) โดยได้มีการคาดการณ์ปริมาณขยะอาหารในครัวเรือนทั่วโลก รวมถึง 10 ประเทศอาเซียน ดังนี้

1. บรูไนฯ 34,742 ตัน/ปี

2. กัมพูชา 1,423,397 ตัน/ปี

3. อินโดนีเซีย 20,938,252 ตัน/ปี

4. สปป.ลาว 618,994 ตัน/ปี

5. มาเลเซีย 2,921,577 ตัน/ปี

6. เมียนมา 4,666,125 ตัน/ปี

7. ฟิลิปปินส์ 9,334,477 ตัน/ปี

8. สิงคโปร์ 465,385 ตัน/ปี

9. ไทย 5,478,532 ตัน/ปี

10. เวียดนาม 7,346,717 ตัน/ปี

ทั้งนี้ ขยะอาหาร หมายถึง ของที่หลงเหลือจากอาหาร นับตั้งแต่การผลิตไปจนถึงหลังการบริโภค ที่มนุษย์ไม่รับประทาน นอกจากนี้ การลดปริมาณขยะอาหาร ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) และ สอดคล้องกับประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ของข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ด้วยเช่นกัน

ที่มา

Food Waste Index Report 2021 / sdgmove / aseanthai.net / ศูนย์ข้อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์.


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :