อำเภอเมืองราชบุรี
 

           อำเภอเมืองราชบุรี  เดิมเป็นที่ตั้งเมืองเรียกว่า  " เมืองราชบุรี "  มีฐานะเป็น มณฑลราชบุรี  อันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร  " ทวาราวดี "  ของชนชาติลาว  เล่ากันว่า   เมืองราชบุรีนี้ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่  (เดิมชื่อตำบลอู่เรือ )  อำเภอเมืองราชบุรี  ในปัจจุบัน  ต่อมาเมืองราชบุรีได้ร้างไปประมาณ  300 - 400 ปี  ภายหลังพระเจ้าอู่ทอง  ได้สร้างเมืองราชบุรีขึ้นใหม่ทีวัดมหาธาตุซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ต่อมา  เมื่อ พ.ศ. 2360  ( ร.ศ. 36 )      ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองราชบุรี  มาตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง  คือที่ตั้งจังหวัดทหารบกราชบุรี
          ครั้นปี  พ.ศ. 2440  (ร.ศ. 116 )        ได้เริ่มจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในครั้งนั้น  ได้แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น  5  อำเภอ เฉพาะอำเภอเมืองราชบุรี  เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมเสน  อำเภอโพธาราม ในครั้งนั้น จึงเรียกว่า  "แขวง"  ต่อมา    พ.ศ. 2441      จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากตำบลธรรมเสนมาตั้งที่ถนนอัมรินทร์  ตำบลหน้าเมือง มีพระแสนท้องฟ้า ( ป๋อง  ยมคุปต์ ) เป็นนายอำเภอ   ครั้นต่อมาบริเวณที่ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี  ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์การค้า  จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี    ไปปลูกสร้างใหม่ณ บริเวณที่มีโครงการจัดตั้ง   เป็นศูนย์ราชการปัจจุบัน

อาณาเขต

 
   

ทิศเหนือ

ติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอบางแพ

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อ

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี  และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อ

 

 

 

 

พื้นที่

อำเภอเมืองราชบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  454.239  ตารางกิโลเมตร

แผนที่

 


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |


คะแนนโหวต :