อ.ดำเนินสะดวก
 
อำเภอดำเนินสะดวก
 
 

          อำเภอดำเนินสะดวก เริ่มขึ้นก่อน พ.ศ. 2400  พื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีป่าดงไผ่และต้นเสือหมอบ  เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะท่วมพื้นที่เกือบทั้งหมดของอำเภอสภาพท้องที่สมัยไม่มีลำคลองมากมายเช่นในปัจจุบัน ในสมัยรัชการที่  4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชดำริว่าเนื้อที่ดินในเขตอำเภอดำเนินสะดวก       จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ดินราบลุ่มมีอาณาบริเวณหลายหมื่นไร่  หากให้ขุด  คลองขึ้นโดยผ่านพื้นที่ทั้งสองอำเภอก็จะเกิดประโยชน์มากมาย  แก่ราษฎรที่จะเข้ามาจับจองที่ดิน  ประกอบการเกษตร    ลำคลองนี้จะเป็นเส้นทางลำเลี่ยงสินค้าเข้าสู่ตัวเมืองหลวงได้สะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพ  กับจังหวัดราชบุรี    การขุดคลองเริ่มต้นจากจุดริมแม่น้ำท่าจีน  ตำบลบางยาง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นเส้นตรง   ผ่านตำบลโคกไผ่  (ปัจจุบันคือตำบลดอนไผ่)  และขุดผ่านเข้ามาในเขตอำเภอปากคลอง แพงพวย   (อำเภอดำเนินสะดวกเดิม)  จนถึงแม่น้ำแม่กลองที่ปากคลองบางนกแขวก   คลองนี้ได้ทำการขุดสำเร็จเมื่อ  พ.ศ.  2410  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้กระทำพิธีเปิดใช้คลองเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2411  อำเภอดำเนินสะดวก  ตั้งอยู่ที่ปากคลองลัดราชบุรีถึง  พ.ศ.2455   ทางราชการจึงได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ตำบลรางยาวฝั่งตะวันออก   เหตุที่ย้ายที่ว่าการอำเภอ    เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบไม่เหมาะแก่การขยายสถานที่ราชการ อำเภอดำเนินสะดวก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี  อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัด  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลดำเนินสะดวก

อาณาเขต

 
   

ทิศเหนือ

ติดต่อกับอำเภอบางแพ   จังหวัดราชบุรี   และอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอำเภอบางแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

พื้นที่

มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 198.97 ตารางกิโลเมตร

 

 

แผนที่


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |


คะแนนโหวต :