อำเภอบางแพ
 
อำเภอบางแพ
 
 
 

          ที่ได้ชื่อว่า  " บางแพ "  ได้ความว่า  เมื่อสมัยก่อนท้องที่อำเภอนี้เป็นที่ลุ่มจดชายทะเลเต็มไปด้วยป่าพง  ป่ากก  มีผู้คนอาศัยน้อย ถึงฤดูน้ำจะมีผู้คนพากันขึ้นไปตัดไม้ทางป่า  ผูกเป็นแพล่องลงมาตามลำน้ำไป  ขายทางชายทะเล  การเดินทางจะต้องนำแพไม้มาจอดพัก  ค้างแรมที่บ้านบางแพนี้เมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยน้อย   จึงพากันเรียกที่แห่งนี้ว่า  " บางแพ "                          
           เมื่อได้ตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นที่ตำบลบางแพจึงได้ชื่อว่า   "อำเภอบางแพ"   ตามสถานที่ตั้ง  อำเภอบางแพตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี  พ.ศ. 2457 โดยแบ่งตำบลต่างๆ ของ อำเภอบ้านโป่ง  อำเภอโพธาราม  และอำเภอดำเนินสะดวก  รวม 17  ตำบล   จัดเป็นตำบลขึ้นใหม่แล้วยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2460ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่บริเวณวัดหัวโพ  ตำบลหัวโพ  อาศัยศาลาการเปรียญซึ่งเป็น  ศาลาดิน   เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอชั่วคราว   และได้เปลี่ยนเป็น  " อำเภอหัวโพ "  ครั้นในปี  พ.ศ. 2461ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากตำบลหัวโพมาตั้งที่บ้านหมู่ที่  5  ตำบลบางแพ   อยู่ฝั่งตะวันออกของลำคลองบางแพ ณ ที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น " อำเภอบางแพ"

อาณาเขต

 
   

ทิศเหนือ

ติดต่อกับตำบลสระกระเที่ยม  ตำบลบางแขม   อำเภอเมืองนครปฐม

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

ทิศใต้

ติดต่อกับตำบลบ้านไร่  ตำบลบัวงาน  อำเภอดำเนินสะดวก

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

พื้นที่

มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 182 ตารางกิโลเมตร

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

   

          เป็นที่ราบลุ่มทั่วไป  ไม่มีป่าและเขา    สภาพทั่วไปอากาศโปร่งเย็น  มีความชุ่มชื่นพอสมควร ลำน้ำสำคัญที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร คือ ลำคลองบางแพ เริ่มต้นจาก ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผ่านอำเภอบางแพ ในท้องที่ตำบลวังเย็น และในท้องที่ตำบลบางแพเนื่องจากอำเภอ นี้เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีปลาและสัตว์น้ำตามแม่น้ำลำคลอง

 

แผนที่


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |


คะแนนโหวต :