วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี 2564

เดือนกรกฎาคม 2564 มีวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว 
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ
1.เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
2.เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
3.เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ ฤาษีโกณฑัญญะ  ได้บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
4.เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ทำบุญอย่างปลอดภัยอย่าลืมใส่แมส ล้างมือ
."เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

วันเข้าพรรษา จะมีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และกิจกรรมที่กระทำก็มีการเตรียมเสนาสนะให้อยู่ในสภาพที่ดี สำหรับ จะได้จำพรรษาอยู่ตลอด 3 เดือน  และมีพิธีแห่เทียน  ไปยังพระอารามเพื่อนำเทียนเข้าไปตั้งในพระอุโบสถหรือพระวิหาร จุดเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย   สำหรับการปฏิบัติอื่นๆ เช่น การถวาย ผ้าอาบน้ำฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามกำลังศรัทธา และขีดความสามารถของตนนับว่าวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ประพฤติปฏิบัติตนในวิถีของชาวพุทธ 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดใกล้บ้านพร้อมทั้งขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษาในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา อย่าลืม!! ทำบุญอย่างปลอดภัยในรูปแบบ New Normal ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน , ล้างมือให้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสิ่งสกปรก และล้างด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ , เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar