อันดับระบบการจัดการพลังงานในอาเซียน 2564

อันดับระบบการจัดการพลังงานในอาเซียน 2564
สภาพลังงานโลก (World Energy Council) เผยแพร่ดัชนีพลังงานโลก 3 ด้าน (2021 World Energy Trilemma Index) จัดอันดับระบบการจัดงานพลังงานของ 127 ประเทศทั่วโลก โดยประเมินจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1) ความมั่นคงทางพลังงาน เช่น ความมีประสิทธิภาพในการจัดการแหล่งพลังงาน และความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน
2) ความเสมอภาคทางพลังงาน เช่น การเข้าถึงพลังงาน ไฟฟ้าพื้นฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3) ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิต ส่ง จำหน่ายพลังงาน การลดการใช้ CO2 และคุณภาพอากาศ
ดัชนีข้างต้นมีข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้น สปป.ลาว ดังนี้
1. อันดับ 25 มาเลเซีย
2. อันดับ 34 สิงคโปร์
3. อันดับ 38 บรูไนฯ
4. อันดับ 53 ไทย
5. อันดับ 58 อินโดนีเซีย
6. อันดับ 61 เวียดนาม
7. อันดับ 70 ฟิลิปปินส์
8. อันดับ 82 กัมพูชา (มีอัตราการพัฒนาดีมากที่สุด ที่ 52% ตั้งแต่ปี 2543)
9. อันดับ 83 เมียนมา
ที่มา 2021 World Energy Trilemma Index (https://www.worldenergy.org/.../world-energy-trilemma...)
และ ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar