องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี
.
วันที่ 10 มี.ค. 2566 ที่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และนักเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการ และคณะครู นักเรียน ในโครงการฯ ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน 
.
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 453 คน มีครูผู้สอนและบุคคลากร จำนวน 29 คน พร้อมได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี และได้ดำเนินการตามแผนการศึกษาของโครงการฯ ยึด 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการจัดการค่ายพักแรม ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของนักเรียน โดยการดำเนินโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ผ่านฐานการเรียนรู้ อาทิ การทำปุ๋ยหมัก คนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์ป่า และฐานคนรักษ์แม่โพสพ เป็นต้น และยังได้จัดกิจกรรมตลาดนัด ฝึกหัดขาย ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวัน
.
ด้านโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีครูผู้สอนและบุคคลากร จำนวน 15 คน โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนปีการศึกษา 2566 ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ จริยธรรม
สำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสินแร่สยาม โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) และโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง 

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
//////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar