ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 
.
วันที่ 1 มีนาคม  2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่11 ในโอกาสครบรอบ 69 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชูประเด็นวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในงานมีนายรณภพ เหลือไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2497 มีการพัฒนาและเติบโตตลอดระยะเวลายาวนานถึง 69 ปี โดยการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยจัดขึ้นครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 และต่อเนื่องมาทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ในหัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณะ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนายกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัย ความก้าวหน้าทางวิชาการที่สามารถนำความรู้จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
.
สำหรับกิจกรรมของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการภาคบรรยายในสาขาการวิจัยต่าง ๆ ครอบคลุมถึง 6 สาขา ได้แก่ นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นวัตกรรมด้านการศึกษา นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย และนวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  และจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกลุ่มเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ทำให้มีภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติ  จึงทำให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายที่ได้รับการยกระดับพัฒนาได้นำผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานแห่งนี้ 
.
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย สมาคมวิชาการและสมาคมวิชาชีพ จาก 11 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,  IEEE SMC THAILAND CHAPTER,   สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และ สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้
//////////////////////////////////////////////
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar