สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอบรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รุ่นที่ 3 รูปแบบออนไลน์

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอบรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รุ่นที่ 3 รูปแบบออนไลน์
    นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้จัดทำโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม กิจกรรม “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” โดยกำหนดจัดการอบรม “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” รุ่นที่ 3 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหน่วยงานเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย รวมทั้งเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายด้านธรรมาภิบาลของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลไปยังองค์กรภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรมดังกล่าว ผ่านทาง Facebook Live สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างด้าน
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag