จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวของจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2564

จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวของจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2564
    นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา) และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
    1.ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาว เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ แนะนำทางเลี่ยงทางลัดให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย
    2.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงานในเครือข่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ในการบูรณาการการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ให้ถูกต้องครบถ้วน
    3.ให้ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสชม) อย่างจริงจัง ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง เน้นการตรวจจับรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ และแนะนำตักเตือนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่และโดยสาร รวมทั้งเฝ้าระวัง สังเกต ซักถามผู้ขับขี่ โดยหากพบว่าผุ้ขับขี่เดินทางมาเป็นระยะทางไกล หรือขับขี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ให้แนะนำให้หยุดพักก่อน เพื่อป้องกันการหลับใน และให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยพิจารณาปริมาณการจราจรหากพบว่ามีปริมาณการจราจรหนาแน่นให้เปิดช่องทางจราจรพิเศษ เพื่อเร่งระบายการจราจร ให้การเดินทางเกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ตามแบบ ปภ.บอ.3 และปภ.บอ.4
    4.ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในบริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง โดยตรวจสอบประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างในสถานีขนส่งให้สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นตรวจพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะขับรถ ขับรถด้วยความปลอดภัย ในส่วนของตัวรถต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์และส่วนควบปลอดภัยพร้อมให้บริการประชาชน สำหรับสถานีรถไฟทุกแห่งให้สารวัตรแขวงบำรุงทางรถไฟ เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา
    5.ให้แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รับผิดชอบดูแลเส้นทางสัญจรในความรับผิดชอบ เร่งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย จุดตัดทางรถไฟ และปรับสภาพสิ่งแวดล้อมข้างทางให้ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดให้มีสภาพที่ดี โดยเฉพาะเส้นทางที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้เพิ่มสัญญาณ ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟสองสว่าง ให้เพียงพอ
    6.ให้อำเภอ เพิ่มความเข้มข้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง (สีแดง) ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี  และอำเภอบ้านโป่ง พื้นที่อำเภอเสี่ยง (สีส้ม) ได้แก่ อำเภอโพธาราม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ดูแล ให้เร่งแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย จุดตัดทางรถไฟ และปรับสภาพสิ่งแวดล้อมข้างทางให้ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดให้มีสภาพที่ดี โดยเฉพาะเส้นทางที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้เพิ่มสัญญาณ ป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟส่องสว่างให้เพียงพอ
    7.ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ผ่านสื่อทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนรับทราบ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี สื่อสารออนไลน์ในทุกช่องทาง และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
    8.ขอความร่วมมือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาราชบุรี ร่วมบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ให้ถูกต้องครบถ้วน
    9.ให้ทุกหน่วยงาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อำเภอ ตำบล ชุมชน หมู่บ้าน ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำมาตรการการสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาด การบริการ Gel Alcohol และเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)
    10.ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.ราชบุรี) ทราบทุกวัน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2564 รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ e-Report ผ่านทางเครือข่ายเว็บไซต์ www.roadsafetythailand.com ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเว็บไซต์ www.disaster.go.th ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag