จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ “นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)”

จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ “นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)”
            นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคีในกิจกรรมรณรงค์ลดความรุนแรงจากผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเห็นควรให้มีการรณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ “นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)” โดยเริ่มจากจัดการประกวดแนวคิด สร้างสรรค์ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากแนวคิด “นอกพรรษา ลด ละ เหล้า You Can Do คุณทำได้” และนำมาต่อยอดปรับรูปแบบการสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่ สร้างพฤติกรรมที่ดีในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป 
           เพื่อให้เกิดการรณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษา จังหวัดราชบุรีจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
           1.ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดค่านิยมในการ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
           2.รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ “นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9 เดือน)” เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่ สร้างพฤติกรรมที่ดีในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
          ทั้งนี้ ให้อำเภอทุกอำเภอมีการตั้งด่านชุมชนเพื่อคัดกรองผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินปริมาณที่กำหนดอย่างต่อเนื่องด้วย
    
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar