จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565”

จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565”
    นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องจากวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษาทั่วไปของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพของ นายกรัฐมนตรี ,สารของประธานมูลนิธิฯ และสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที หลังการเคารพธงชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากลในโรงเรียนและสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ หรือสถานที่ซึ่งเหมาะสม
    เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของวันสันติภาพสากล เป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกแห่งความสามัคคีและรักสันติภาพ จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐานเป็นเวลา 1 นาที ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism. Build Peace) ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag