ครม. ไฟเขียว ขยายระยะเวลาต่างชาติพำนักในประเทศไทย ผู้ได้รับฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน 45 วัน ส่วนผู้ได้รับ Visa on Arrival พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

🟢🟢 ครม. ไฟเขียว ขยายระยะเวลาต่างชาติพำนักในประเทศไทย ผู้ได้รับฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน 45 วัน ส่วนผู้ได้รับ Visa on Arrival พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
.
ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
.
มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาในการพำนักในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวบางจำพวกที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-31 มี.ค.66  ดังนี้  
.
1. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน  
.
2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ได้ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน   
3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน 
.
สำหรับการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องจากที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพำนักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :