1 เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน
 

จังหวัดราชบุรีได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติดี ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของข้าราชการไทยในฐานะกลไกขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ไปสู่ประชาชนให้มีความอยู่ดี กินดี ทุกปีจังหวัดราชบุรีโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกอบด้วย ระดับผู้แทนจังหวัด

พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

นางสาวมนัญญา วรรณไพสิฐกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายอดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

 

ส่วนในระดับจังหวัด ได้แก่ นายยรรยง เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี

นายก้องภพ ยี่หร่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

นายนิมิต สายสิทธิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

จ.ส.อ.มนตรี โภคานิตย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

นางนงลักษณ์ บรรพตสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด.ต.หญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

นางสุมิตตา เจริญสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

นายกมล มีงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

นางสาวธิรารัตน์ หงส์สงวนศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

นางจันทรรัตน์ แก้วล้อม เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นางจำเริญศรี เอมวรรธนะ พนักงานการเงินและบัญชี ส.4 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

นายอวยพร ยุทธพงศาพิทักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 โรงพยาบาลปากท่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 

//////////////////////////////////////////////


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :