ราชบุรีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ต้นแบบอาหารปลอดภัย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม ภายใต้ BCG

ราชบุรีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ต้นแบบอาหารปลอดภัย เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม ภายใต้ BCG . จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง BCG ด้านเกษตร พืชผักเป็นสินค้าอีกหนึ่งชนิดที่จะขับเคลื่อนให้มีความปลอดภัย พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย มีรายได้เพิ่ม . การสร้างเกษตรมูลค่าสูง เป็นกิจกรรมที่จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการภายใต้ BCG โมเดลราชบุรี ซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูง โดยพืชผักสมุนไพรปลอดภัยเป็นอีกสินค้าเกษตรที่ได้ขับเคลื่อน เช่น “ฟาร์มฝันแม่” ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี ที่เป็นแหล่งเรียนรู้หลักคิดการทำเกษตรอินทรีย์ ระบบการจัดการฟาร์ม ในรูปแบบสมาร์ทฟาร์มที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และใช้เทคนิคการอบร้อนห่มเย็นเพื่อให้ปลูกผักสลัดได้ทั้งปี มีการทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุน


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar