องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พ.ค. 2565 ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จทน.โรงพยาบาล ตลอดจนประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการของบประมาณในการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 3 ชั้น เมื่อปี 2563 จำนวน 57 ล้านบาท เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2563 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อาคารผู้ป่วยหลังนี้ ประกอบไปด้วย งานบริการผู้ป่วยนอก, งานบริการทันตกรรม, งานบริการชันสูตร, งานเภสัชกรรม และงานระบบคอมพิวเตอร์
จากนั้น องคมนตรี ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลฯ และมอบถุงของขวัญพระราชทาน แก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดระบบบริการสุขภาพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ เปิดบริการในปีพุทธศักราช 2521 มีขนาด 30 เตียง ต่อมาได้มีการขยายกรอบอัตรากำลังและยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง ปัจจุบันมีผู้รับบริการเฉลี่ยกว่า 600 คนต่อวัน
ต่อมาช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมพัฒนาชุมชน ณ วัดรางบัว ต.รางบัว อ.จอมบึง ที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการดำเนินชีวิต และความเข้มแข็งในชุมชน ตลอดจนภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
///////////////////////////////////////////////////////////


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :