คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 พ.ค. 2565 ที่หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เปิดเวทีสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมของจังหวัดราชบุรีที่สำคัญหรือเร่งด่วนในการพัฒนาเมืองและชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชน รับทราบและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอสภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและชุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ภายในงานมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมกว่า 500 คน

การจัดสัมมนาในวันนี้ จะเป็นการสื่อสารจากส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง โครงการพัฒนาจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้า หรือกิจกรรมที่สำคัญหรือเร่งด่วนในการพัฒนาเมืองและชุมชน เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมระบบคมนาคมที่จะช่วยลดอุบัติเหตุหรือเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดข้างเคียง การป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งทางน้ำ ทางถนน เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาจังหวัดราชบุรีต่อไป

วรปรัชญ์ ข่าว

รุ่ง ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :