จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานเนื่องในพิธีทอดผ้าป่า

จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานเนื่องในพิธีทอดผ้าป่า

วันที่ 14 ต.ค. 2564 ที่ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับมอบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตามวันและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจะกำหนด

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต กองธรรมสนามหลวง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับคณะวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :