เยาวชนไทยและต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ " เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท " ที่จังหวัดราชบุรี

เยาวชนไทยและต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ " เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท " ที่จังหวัดราชบุรี
.
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดจัดโครงการ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งวันนี้มีนายจาตุรนต์  เกษจรัล ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำกลุ่มเยาวชนฯรวม 38 คน เข้าศึกษาดูงานในจังหวัดราชบุรี ที่สวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ อะโรแมติก ฟาร์ม ของบริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG พร้อมได้ร่วมการอภิปราย เรื่อง การน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โครงการ “พอแล้วดี The Creator” และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “เรียนรู้มุมมองการผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ” 
.
สำหรับโครงการ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ ไปเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของการพัฒนาระดับนานาชาติโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาไปสู่ความพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเชียนและนานาประเทศ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่นานาประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการน้อมนำองค์ความรู้อันทรงคุณค่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนนานาชาติ

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar