จ.ราชบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่อ.จอมบึง

จ.ราชบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่อ.จอมบึง
.
วันที่ 25 พ.ค. 2566 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพงพวย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากอำเภอจอมบึง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืชไร่ ข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ และประมง ซึ่งทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร นอกจากนี้อำเภอจอมบึง ยังมีกิจกรรมทางด้านการเกษตรที่สำคัญ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเครือข่ายอำเภอจอมบึง และการขับเคลื่อน BCG โมเดล อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และหม่อนไหม.
.
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการ การให้บริการจากหน่วยจิตอาสา 904 การสาธิตการทำพิชซ่าเห็ดจากกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า การสาธิตการพ่นฮอร์โมนพืช โดยเครื่องบิน คลินิกด้านดิน, พืช, ปศุสัตว์, ประมง, ชลประทาน, ข้าว, การทำบัญชีครัวเรือน, กฎหมาย, สหกรณ์, บริการด้านสาธารณสุข รวม 30 บูท และทำหมันฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงสนใจมารับบริการกว่า 200 คน
.
สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา 28 กรกฎาคม 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทาน พระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญ พระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการฯ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
/////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar