นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ-วิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชน ตรวจติดตามแนวทางการพัฒนา อ.บ้านโป่ง ใน 6 โครงการสำคัญ

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ-วิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชน ตรวจติดตามแนวทางการพัฒนา อ.บ้านโป่ง ใน 6 โครงการสำคัญ
.
วันที่ 13 มี.ค. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอสรุปแนวทางการพัฒนา อ.บ้านโป่ง ใน 6 โครงการสำคัญ
.
โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ-วิถีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างวัดกับชุมชน เปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตร และร้านกาแฟ มา หา กาแฟบุญ นำผลกำไรไปช่วยเหลือด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและความสำเร็จของการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งวัดหุบกระทิง ปัจจุบันมีพระมหาสงกรานต์ สนุติกโร เป็นเจ้าอาวาส 
.
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง เพื่อตรวจติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่
 (1) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองบ้านโป่งระยะที่ 1 
(2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสะพานค่ายหลวง-สะพานเขางู-เบิกไพร 
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสวนสุขภาพชุมชนไกรฤกษ์ 
(4) ผลการดำเนินงานและแผนการก่อสร้างอาคารภายในโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
(5) โครงการขยายถนน 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร เส้นทางตำบลหนองปลาหมอ-ตำบลเขาขลุง 
(6) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดสี่แยกหัวโป่งเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ช่วยลดอุบัติเหตุ รวมทั้งรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางด้วย 
.
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง เพื่อกราบสักการะหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนครดลเรืองโรจน์ นมัสการพระครูนครเขมกิจ เจ้าคณะตำบลนครชุมน์-บ้านม่วง เจ้าอาวาสวัดใหญ่นครชุมน์ สักการะหลวงพ่อพญาแล และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายรามัญ ซึ่งวัดใหญ่นครชุมน์เดิมเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวาราวดี มีอายุกว่าพันปีมาแล้ว เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและศูนย์รวมใจของชาวบ้านซึ่งเป็นคนมอญเป็นอย่างดี ส่วนศิลปะการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด เช่น กุฏิ ศาลา อุโบสถ พระเจดีย์ เป็นศิลปะของชาวมอญอย่างสมบรูณ์แบบ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นวัดโดยถูกต้องเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2484 คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย
.
สำหรับ“การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งรับฟังการแก้ปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ ซึ่งแม้จังหวัดราชบุรี จะเป็นจังหวัดเมืองรอง แต่ด้วยศักยภาพของพื้นที่ทำให้จังหวัดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การปรับปรุง-ขยายถนน ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื้นฟูด้านแหล่งน้ำ และการดูแลด้านสาธารณสุข เป็นไปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล และยั่งยืนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย” 

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar