องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี
.
วันที่ 8 มี.ค. 2566 ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษา ที่ จ.ราชบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และนักเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนสินแร่สยาม โรงเรียนรุจิรพัฒน์ และโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการ และคณะครู นักเรียน ในโครงการฯ ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน 
.
ซึ่งโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี
.
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งในด้านองค์ความรู้ และการสนับสนุนงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากจังหวัดได้ตามปีงบประมาณ ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถนศึกษาและหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งตามความต้องการจำเป็นของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :