ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามการแก้ไขปัญหาโรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี

ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามการแก้ไขปัญหาโรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี
.
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีเพลิงไหม้และสารเคมีตกค้าง โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จฯ 
.
วันที่ 2 มี.ค. 2566 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จ.ราชบุรี กรณีปัญหาผลกระทบเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งติดตามความคืบหน้าการขนย้ายถังสารเคมีกากอุตสาหกรรม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่และสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วย
.
โดยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาสืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม วันนี้จึงลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยช่วงเช้าลงพื้นที่ ณ แหล่งชุมชนและบริเวณที่ทำกินทำการเกษตร ตำบลน้ำพุ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พบว่ายังมีปัญหามลภาวะทางกลิ่นที่อาจเกิดจากการปนเปื้อนจากสารเคมี และยังได้รับการสะท้อนปัญหาการขนย้ายถังสารเคมียังล่าช้า และยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ 
.
จากนั้นคณะเดินทางไปโรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ซึ่งภายในโรงงานพบว่ามีการขนย้ายถังสารเคมีไปส่วนหนึ่งแล้ว ส่วนถังสารเคมีที่เหลือ ยังมีปัญหาการซึมรั่วไหลของน้ำสารเคมีที่ยังค้างอยู่  และมีจุดที่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลคือบริเวณบ่อพักน้ำเสียรวมถึงจุดฝังกลบกากอุตสากรรม ซึ่งติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงใช้ ทำให้ได้รับผลกระทบต้องแบกรับภาระต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและการทำการเกษตร โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำชับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งของบประมาณกลางเพื่อดำเนินการเคลียพื้นที่ในส่วนที่ยังพบปัญหาตกค้างข้างต้นโดยเร็วต่อไป
.
โอกาสนี้ในช่วงบ่าย นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมประชุมกับ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งประเด็นหลัก คือ ระยะสั้นในด้านการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ,การติดตามความคืบหน้าและแผนการดำเนินการขนย้ายถังสารเคมีที่เหลือ รวมถึงแนวทางการจัดการสารเคมีที่รั่วไหลบริเวณจุดฝังกลบและบ่อพักกากขยะอุตสาหกรรมภายในโรงงาน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาระยะยาวในด้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำกรณีปัญหาแวกซ์กาเบจ จังหวัดราชบุรี เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar