เกษตรจังหวัดราชบุรีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดราชบุรี

เกษตรจังหวัดราชบุรีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดราชบุรี
.
วันที่ 3 ต.ค. 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดราชบุรี แก่เกษตรกรของจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งเป็นแรงผลักตันให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรปลอดภัยและมุ่งเข้าสู่การทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 
.
สำหรับกิจกรรมการให้การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดราชบุรีมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีดำเนินการ โดยมีเป้าหมายคือการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวที่พึ่งพาการใช้สารเคมี หันมาสู่การทำการเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์ อันจะส่งผลให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
.
ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดราชบุรี เป็นรูปแบบการรับรองแปลงเกษตรที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและร่วมตรวจประเมิน โดยคณะทำงานตรวจประเมินจะต้องผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจประเมิน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจพิจารณารับรองแปลงระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามคู่มือระบบการรับรองพืชอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จังหวัดราชบุรี ในปี 2565 มีเกษตรกรเสนอขอรับการตรวจรับรองจำนวน 50 ราย คณะกรรมการได้พิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินและสมควรได้ใบรับรองจำนวน 26 ราย สำหรับเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะทำงานตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมและนัดตรวจประเมินช้ำในโอกาสต่อไป

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
//////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar