จ.ราชบุรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการด้านพลังงาน

จ.ราชบุรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนการจัดการด้านพลังงาน
.
วันที่ 22 ก.ย. 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งคณะทำงานฯนี้ จะร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนด้านพลังงานระดับประเทศ และแผนพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งเงินที่เหมาะสม โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืน
.
โดยในที่ประชุมวันนี้ได้รับทราบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงานดำเนินการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและการเปิดรับข้อเสนอโดรงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการเปิดรับข้อเสนอโครงการของจังหวัดราชบุรี
.
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดราชบุรี ปี 2566-2570 จำนวน 7 โครงการ และพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ยื่นข้อเสนอโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ยื่นข้อเสนอโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ยื่นข้อเสนอโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก ยื่นข้อเสนอโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้หากผ่านจากมติที่ประชุมจะเสนอขอรับงบประมาณต่อไป

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
//////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar