จ.ราชบุรีประชุมตามผลการดำเนินงานด้านการจัดรูปที่ดิน

จ.ราชบุรีประชุมตามผลการดำเนินงานด้านการจัดรูปที่ดิน
.
วันที่ 22 ก.ย. 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบวงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (คปจ.ราชบุรี) โดยในที่ประชุมได้รับทราบ แผน-ผล การดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ปี 2565 รวม 13 กิจกรรม อาทิ การตรวจสอบการถือครองที่ดิน, การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาที่ดินเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น 
.
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 ราย เนื่องจากนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 ในที่ดิน
.
พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอใช้ที่ดินเพื่อทำประปาหมู่บ้านและเจาะบ่อบาดาลเนื้อที่ไม่เกิน 2 งาน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง และองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ เนื้อที่ 4 ไร่ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง โดยทั้ง 2 แปลงข้างต้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพที่ดิน รังวัดเนื้อที่ ขึ้นรูปแปลงแล้วที่ตั้งที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
///////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :