จังหวัดราชบุรีประชุมติดตามความคืบหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดราชบุรีประชุมติดตามความคืบหน้าการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.
วันที่ 20 ก.ย. 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี (คจพ.จ.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ปัญหาความยากจน ตามนโยบายรัฐบาล โดยผลการดำเนินงานของ คจพ.จ. ได้ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายในเบื้องต้น อยู่รอด พอเพียง ครบตามเป้าหมาย ปี 2565 แล้ว ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งขอรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งหนี้ในระบบ และนอกระบบ รวมเป็นเงินกว่า 1,600,000 บาท 
อย่างไรก็ดีการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยยึดครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อน
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar