องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.โครงการกองทุนการศึกษา อ.สวนผึ้ง-อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.โครงการกองทุนการศึกษา อ.สวนผึ้ง-อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
.
วันที่ 16 ก.ย. 2565 ที่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสานต่อพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ "สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง" โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของโครงกาฯ
.
โดยจุดแรกองคมนตรี ได้เดินทางไปยังที่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีครูผู้สอนและบุคคลากร จำนวน 17 คน โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดสารอาหาร สนับสนุนช่วยเหลือค่าอาหารมื้อเย็น พร้อมปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีวินัย จิตอาสา รวมทั้งสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อหารายได้เสริม หรือเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ ที่สำคัญได้นำ 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ในโครงการกองทุนการศึกษามาพัฒนาบุคลากร และนักเรียนผ่านโครงการและกิจกรรม
.
จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีครูผู้สอนและบุคคลากร จำนวน 14 คน ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ การสอบ NT นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบใบงานให้ทำที่บ้าน สอนออนไลน์แก่นักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ และสอนเสริมหลังเลิกเรียน
.
จากนั้นช่วงบ่ายองคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 449 คน มีครูผู้สอนและบุคคลากร จำนวน 29 คน ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 44 คน และได้ศึกษาต่อทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ดำเนินการตามแผนการศึกษาของโครงการฯ ยึด 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ สร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องกับนักเรียน ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
.
และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของนักเรียน โดยการดำเนินโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ผ่านฐานการเรียนรู้ อาทิ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เรียนรู้การปลูกสมุนไพร การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เรียนรู้การปรับปรุงดิน การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานในโคก หนอง นา เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพื้นฐาน แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะทางการเกษตร แก้ปัญหาจริงและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวัน 

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar