ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมร สนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-037 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf08102564.pdf |


คะแนนโหวต :